ثبت درخواست ادغام قدرت
مشترک گرامی قبل از ثبت درخواست ادغام قدرت ، لازم است نسبت به تسویه بدهی انرژی مصرفی خود اقدام فرمایید. جمع قدرتهای درخواستی نباید بیشتر از قدرت فعلی باشد..
شماره اشتراک :
تصویر اعتبارسنجی

مشخصات پرونده مشترک
انشعاب فعال - :
:
:
:
:
:
:
:
:

متقاضی گرامی با توجه به مانده بدهی اشتراک فوق ارائه خدمات پس از پرداخت مانده بدهی مقدور خواهد بود

شناسه قبض:
شناسه پرداخت:
مبلغ قابل پرداخت:
چاپ

تغییرات
به علت داشتن بدهی امکان تغییرات برای شما ممکن نیست
0
عدم دریافت کد اعتبارسنجی
چاپ
* در صورت عدم اطمینان از صحت شماره تلفن همراه و عدم دریافت کد اعتبارسنجی ، نسبت به اصلاح شماره از بخش ثبت شماره تلفن همراه اقدام نمایید
راهنما دانلود